Aktualności

2022-08-17Stawki uczniowskie wrzesień - listopad 2022 »
2022-03-31WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08! »
2022-03-16APEL »
2022-02-16ŚWIADCZENIE URLOPOWE NA 2022 »
2022-01-17SKŁADKI ZUS - 2022 »
2021-01-08Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe »
2020-05-07Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR »
2020-05-07Wynagrodzenia dla uczniów za czas zwolnienia ze świadczenia pracy »
2019-12-19BDO - informacja »
2017-04-13BHP - Specjaliści »
2009-10-29WAZNE »
2008-06-12NUMER KONTA CECHU »
2008-02-08HACCP - 07.02.2008 r. »

Pełna treść aktualności

2022-08-17Stawki uczniowskie wrzesień - listopad 2022
Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres: wrzesień 2022 ? listopad 2022 wynosi:

- klasa I 5% - 307,81 zł (netto 265,61 zł)
- klasa II 6% - 369,38 zł (netto 318,74 zł)
- klasa III 7% - 430,94 zł (netto 371,86 zł)
- przyuczenie OHP 4% - 246,25 zł (netto 212,50 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 roku wyniosło: 6.156,25 zł
2022-03-31WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!
Zgodnie z najnowszymi przepisami wraz z ukończeniem branżowej szkoły I stopnia, kończy się również realizacja przez ucznia nauki zawodu, co oznacza, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna trwać do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia .

W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż do dnia 31.08., po zdaniu egzaminu czeladniczego, umowa powinna być rozwiązana na mocy porozumienia stron z datą 31.08. i wydane świadectwo pracy.

Do tej daty przyznane będzie także dofinansowanie z gminy.
2022-03-16APEL
W imieniu Zarządu DCPiC zwracam się do naszych zakładów tj. piekarni i cukierni z prośbą o aktywną pomoc dla uchodźców z Ukrainy, którzy przyjmowani są na terenie działalności poszczególnych zakładów.

Mając na uwadze uporządkowaną działalność pomocową w zakresie niesienia pomocy potrzebującym uchodźcom, proszę o skontaktowanie się z "terenowym" wolontariuszem, który wskaże potrzeby w zaopatrzeniu w pieczywo oraz poda adresy odbiorców.

Starszy Cechu
STANISŁAW KIBAŁO
2022-02-16ŚWIADCZENIE URLOPOWE NA 2022
Świadczenie urlopowe na 2022 rok wynosi:

a). na pełny etat: 1.662,97 zł
b). za pracownika młodocianego:
- I klasa 221,73 zł
- II klasa 266,07 zł
- III klasa 310,42 zł
2022-01-17SKŁADKI ZUS - 2022
Podstawa wymiaru - 3.553,20 zł

Ubezpieczenie emerytalne - 693,58 zł
Ubezpieczenie rentowe - 284,26 zł
Ubezpieczenie chorobowe - 87,05 zł
Ubezpieczenie wypadkowe - 59,34 zł (1,67%)

Fundusz Pracy - 87,05 zł (tj. 2,45%)

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego - 4.665,78 zł.
Składka zdrowotna 9% - 419,92 zł.

Najniższe wynagrodzenie: 3.010,00 zł
2021-01-08Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe
Od 1 stycznia 2021 obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy już wszystkich podmiotów.

Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:
- samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,

- osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),

- mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat

Obowiązek nie obejmuje także osób zatrudnionych jako pracownicy młodociani w celu przygotowania zawodowego.
2020-05-07Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR
Ruszyło przyjmowanie wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR

Jest to kolejna forma wsparcia dla firm.

Poniżej informacje.

Prosimy przy staraniu o wsparcie zapoznać się z warunkami oraz o aplikowanie adekwatnie do całkowitych kosztów i już uzyskanego wsparcia z innych źródeł.

https://zrp.pl/ruszylo-przyjmowanie-wnioskow-o-wsparcie-z-tarczy-finansowej-pfr/?fbclid=IwAR0yAakLyEr4irmWmiyVHlGYuzHpq_SfnzJP9JMRLeaBet_q1DoA2FcCbYU
2020-05-07Wynagrodzenia dla uczniów za czas zwolnienia ze świadczenia pracy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy potwierdził, że art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) - nie nakłada na pracodawcę obowiązku wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy w związku z ustanowionym w tym przepisie zwolnieniem od obowiązku jej świadczenia.

Art. 15f. w/w ustawy, nie przewiduje zachowania przez młodocianego pracownika prawa do wynagrodzenia, a pracodawca jedynie może je wypłacić, także za okres nie świadczenia pracy.
2019-12-19BDO - informacja
Szanowni Państwo,

W dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr -BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr - BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku z powyższym na prośbę Ministerstwa Środowiska przypominamy, że niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe.

https://bdo.mos.gov.pl/
2017-04-13BHP - Specjaliści
Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników zamieszcza poniżej dane Specjalistów do spraw BHP:

1). Pan MARCIN KRUK - 602-444-671
2). Pan PAWEŁ JAGIEŁKA - 600-154-983, jagielkapawel@onet.pl
3). Pani DANUTA KOBIERECKA - 695-606-958, danutakobierecka@wp.pl
4). Pani JOANNA DZIERZĘCKA - 502-612-735

Zapraszamy do kontaktu.
2009-10-29WAZNE
Przypominamy, że na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o Jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z pózn. zm.) działalność gospodarczą w zakresie produkcji należy zgłosić Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych we Wrocławiu mieści się 50-069 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 12, tel. 71-346-08-84.

WAŻNE - druk do zgłoszenia: http://wijhars.ibip.wroc.pl
2008-06-12NUMER KONTA CECHU
Z związku ze zmiana nazwy banku podajemy nowy numer konta na który należy dokonywać wpłat składek członkowskich:
66 1240 6768 1111 0000 5666 3974
2008-02-08HACCP - 07.02.2008 r.
1). Ustawa z dnia 25.08.2006 - Dz.U. Nr 171,poz. 1225 (O bezpieczeństwie żywności i żywienia)
2). Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. - Dz.Urz. WE L 31 z dnia 01.02.2002r. (Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego)
3). Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29.04.2004 r. - Dz.Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004 r. (W sprawie higieny środków spożywczych).
4). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. - Dz.U. z dnia 31.07.2007 r. Nr 137, poz. 966. (W sprawie znakowania środków spożywczych)
5). Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29.04.2004 r. - Dz.Urz. WE L 191 z dnia 30.04.2004 r. (W sprawie kontroli urzędowych)
6). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 05.12.2007 r. Mieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2073/2005 - Dz.Urz. UE L 322/12 z dnia 07.12.2007 r. (W sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych)
7). Rozporzadzenie (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 404 z dnia 30.12.2006r. ( W sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych i niektórych innych substancji).
8). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 364/5 z dnia 20.12.2006 r.
9). Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 404/9 z dnia 30.12.2006 r. (W sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych )


1). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. - Dz.U. z 31.07.2007 r. nr 137, poz. 967. ( W sprawie znakowania żywności wartością odżywczą).
2). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.10.2007 r. - Dz.U. z 24.10.2007 r. nr 196, poz. 1425. (W sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety).
3). Jeszcze obowiązujące aczkolwiek jest w trakcie opracowywania zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.04.2004 r - Dz.U. Nr 94, poz. 933. (W sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu )

© Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników, Wrocław 2006-2022.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: web.vmobile.pl